rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad is de school in gesprek met ouders/verzorgers, leerlingen en leraren. Naast de medezeggen-schapsraad voor de stichting is een vestigingsmedezeggen-schapsraad (vmr) op school actief. Deze raad bestaat uit vier personeelsleden, drie leerlingen en twee ouders. De leden staan in nauw contact met de personeelsvergadering, de leerlingenraad en het klassenouderoverleg (koo) en bevorderen een open communicatie binnen de school.

Contact en notulen

U kunt contact opnemen met de (v)mr als u een vraag of opmerking heeft die het niveau van het individu ontstijgt. De vmr kan het punt opnemen met de schoolleider en/of de bestuurder tijdens een van de vergaderingen en bekijken of er een passende oplossing gevonden kan worden. In bepaalde situaties is het denkbaar dat leerlingen, ouders of personeel anoniem wensen te blijven. Dat respecteert de (v)mr uiteraard. Contact opnemen met de vmr kan persoonlijk met de leden of via het sturen van een e-mail aan de secretaris van de vmr. Naar aanleiding van de inhoud van het bericht kan het worden doorgespeeld aan de voorzitter en secretaris van de mr.
Klachten horen nadrukkelijk niet tot het domein van de (v)mr.
De school heeft hiervoor een klachtenregeling die onderaan deze pagina te vinden is.

Als u de notulen van de (v)mr wilt ontvangen, stuurt u een mail naar de secretaris de heer Divkovic (vmr-rotterdam@vszh.nl).

Binnen de leerlingenraad en het klasssenouderoverleg brengen de leden van de medezeggenschaps-raad (mr) verslag uit van de besproken punten. De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat overleg voert met de schoolleiders, de bestuurder en de Raad van Toezicht. Er is één medezeggenschapsraad voor de drie scholen die onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) vallen; het Rudolf Steiner College in Rotterdam, het Marecollege in Leiden en de Vrije School Den Haag.

In deze medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, leerlingen en ouders van de drie scholen. Zij vergaderen volgens een vast rooster op één van de drie scholen in aanwezigheid van de betreffende schoolleider en de bestuurder.

Medezeggenschap en vrijescholen

Vrijescholen hebben lang gestreefd naar een lerarenzelfbestuur, ten einde de onafhankelijkheid van het vrijeschoolonderwijs ten opzichte van de overheid te kunnen bewaken en te garanderen dat pedagogische overwegingen de boventoon voeren. In de afgelopen decennia is het besturen van scholen zo complex en specialistisch geworden dat ook veel vrijescholen zijn overgegaan naar andere bestuursvormen en managementstructuren. Daarbij spelen ook aspecten als kwaliteitszorg en zorgbeleid naast vele andere zaken een rol. Dit alles brengt nieuwe vraagstellingen en ontwikkelingen voor het vrijeschoolonderwijs met zich mee, een proces waar we volop in zitten. Ook de wijze waarop de inbreng van de klassenouders verbonden kan worden met die van de vmr is in ontwikkeling.

Wat vraagt de mr van ouders, leraren of leerlingen? Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de vmr is een open, alerte houding naar de school, de organisatie en de leerlingen en betrokkenheid bij alles waar onze school nu en in de toekomst mee te maken heeft. Belangstelling voor het werk van de (v)mr en tijd zijn eveneens van belang. Het gaat om het bijwonen en voorbereiden van ongeveer acht vergaderingen per jaar. Voor leerlingen geldt dat zij zitting hebben in de leerlingenraad, voor ouders dat zij deelnemen aan het klassenouder overleg.

Vestigingsmedezeggenschapsraad

Op alle drie de vestigingen is er ook een vestigingsmedezeggenschapsraad (vmr). In de vmr hebben minimaal vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders zitting. Met de vmr hopen we de medezeggenschap dichter op de dagelijkse schoolpraktijk af te kunnen stemmen zodat het functioneren van de vmr meer zichtbaar en vooral effectiever wordt. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaaragenda. De vergaderingen zijn in principe openbaar. We vragen u zich vooraf aan te melden via vmr-rotterdam@vszh.nl.

(V)mr-lid worden?

Geregeld heeft de (v)mr leden nodig. Het lidmaatschap is voor leerlingen, ouders en medewerkers van school. U kunt zich op elk moment opgeven voor het lidmaatschap van de (v)mr. Heeft u interesse? Stuur een email aan de secretaris van de vmr, de heer Divkovic (vmr-rotterdam@vszh.nl).

Waarom medezeggenschap?

Medezeggenschap op scholen is in de jaren ’80 ingevoerd via de Wet medezeggenschap onderwijs (Wmo). De behoefte aan medezeggenschap groeide in die tijd en werd in veel bedrijven ingevoerd middels de ondernemingsraad. Het unieke op scholen is dat personeel, leerlingen en ouders gezamenlijk zitting hebben in de medezeggenschapsraad. De verschillende groepen hebben verschillende bevoegdheden die samenhangen met hun belang in de school. Gedurende de laatste jaren groeide de beleidsvrijheid voor schoolbesturen, onder andere middels de invoering van de lumpsum waarmee het bestuur grote bestedingsvrijheid heeft over de bekostiging die de school ontvangt van de rijksoverheid. Op 1 januari 2007 werd de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms) van kracht. Deze wet vervangt de Wmo en is meer toegesneden op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft de medezeggenschap meer en duidelijker bevoegdheden. De (v)mr fungeert binnen de horizontale verantwoording die de bestuurder over het (bovenschoolse) beleid aflegt. De verticale verantwoording wordt door de Onderwijsinspectie uitgevoerd.

Een andere taak van de mr is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen èn te behouden. Hierbij gaat het vooral om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het schoolbestuur of directeur/schoolleider doet of laat. De mr kan ook zelf met voorstellen komen. In de kern van de zaak gaat het bij mr-werk om één ding: het reilen en zeilen van de school.