rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Onze schoolorganisatie
is ingericht op grond
van de visie
van Rudolf Steiner

organisatie

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit Sebastiaan Cooiman (rector), Ariëtte Kasbergen (conrector Bedrijfsvoering) en Suzanne Verveer (conrector Personeel). Samen met teamleiders en coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

Klassenouderoverleg (koo)

De rol van de klassenouder is tweeledig; namelijk als aanspreekpunt voor de klas en de mentor en als klankbord voor de school in het klassenouderoverleg.

Op onze school zijn de klassenouders een aanspreekpunt voor de klassenleerkracht en andere ouders. Samen met de klassenleerkracht kunnen ouderavonden worden voorbereid. En hulp van klassenouders is soms welkom bij ouderavonden, toneel-
opvoeringen, uitstapjes e.d. Het is voor beide partijen plezierig als er een goed contact ontstaat tussen de klassenleerkracht en de klassenouders.

Het is de bedoeling dat een of meer klassenouders op regelmatige basis het Klassenouderoverleg bijwonen. Hier ontmoet men de andere klassenouders en kan men melden wat er zoal speelt in de klas. School vraag advies aan de ouders over beleidszaken. Ook kan men zelf punten ter bespreking indienen. Er zijn vijf vergaderingen per schooljaar. In de derde vergadering van het schooljaar legt de schoolleiding altijd verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage.
De voorzitter en vicevoorzitter van de leerlingenraad nemen deel aan de bijeen-
komsten, evenals de ouders uit de (vestigings-) medezeggenschapsraad. Het klassenouderoverleg heeft geen formele instemmings- of adviesbevoegdheid. Wat in het klassenouderoverleg is besproken wordt meegenomen bij de beleidsvorming en besluitneming.

Medezeggenschapsraad (Mr)

Via de medezeggenschapsraad is de school in gesprek met ouders/verzorgers, leerlingenen leraren. Naast de medezeggenschapsraad voor de stichting is een vestigingsmedezeggenschapsraad (vmr) op school actief. Deze raad bestaat uit vier personeelsleden, drie leerlingen en twee ouders. De leden staan in nauw contact met de personeelsvergadering, de leerlingenraad en het klassenouderoverleg (koo) en bevorderen een open communicatie binnen de school.

Leerlingenraad

Voor de leerlingenraad kiest elke klas een vertegenwoordiger. Samen vormen deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad. De leerlingenraad kiest een voorzitter en een vicevoorzitter. Een gekozen deel van de leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de leerkracht die namens de school het contact onderhoudt met de leerlingenraad. Tijdens dit contact komen belangrijke besluiten en beleidswijzigingen aan de orde, zoals het schoolregelement, beleid werkweken, uitjes en examenontwikkelingen. Sommige besluiten worden vooraf ter advisering aan de leerlingenraad voorgelegd. Hiernaast hebben de voorzitter en vicevoorzitter zitting in de medezeggenschapsraad en het klassenouderoverleg. De leerlingenraad organiseert de schoolfeesten. Van de leden wordt verwacht, dat zij regelmatig hun achterban raadplegen over de zaken die in de leerlingenraad worden besproken.

Klachtenregeling

Over de meest uiteenlopende zaken kunnen vragen, problemen, zorgen of klachten ontstaan. Voor pedagogische problemen, omgangsproblemen of praktische vragen kunnen ouders/ verzorgers zich wenden tot de mentor, de ondersteuningscoördinator of de coördinator leerlingenzaken. Soms is een probleem ernstiger van aard of is er sprake van miscommunicatie. In dat geval kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Brengt dit geen passende oplossing, dan zal de schoolleider adviseren om een klacht in te dienen bij de bestuurder van de Vrije School Zuid-Holland. Deze gaat na of bij de behandeling van de klacht de juiste procedures zijn gevolgd en of alles is gedaan om tot een oplossing te komen. Heeft dit geen resultaat, dan treedt een buitenschoolse procedure in werking volgens de ‘Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs’. Deze regeling is verkrijgbaar bij de schoolleiding en de administratie van het Rudolf Steiner College en de bestuurder van Vrije School Zuid-Holland.

Vertrouwenspersoon medewerkers

Medewerkers die klachten hebben over de schoolorganisatie en/of het (personeels-)beleid en deze niet kunnen of willen bespreken met de schoolleiding, kunnen hierover in gesprek gaan met de personeelsvertrouwenspersoon: mevrouw Brand, mbra@vszh.nl

Scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland

Het Rudolf Steiner College behoort met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs te Leiden en Den Haag tot de scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland. Deze wordt bestuurd door de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland. De Stichting kent een bestuurder en een Raad van Toezicht. De schoolleiders van Rotterdam,
Den Haag en Leiden vormen het managementteam dat samen met de bestuurder de scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland bestuurt. De vrijescholen worden gerekend tot het algemeen bijzonder onderwijs.

 

bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam.

lees verder...

schoolleiding

Samen met teamleiders is de schoolleiding verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

lees verder...

teamleiders

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de voortgang daarvan in hun team. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: profielen, sectoren, vakkenkeuze, leerlingaanname, indelingen van klassen en schoolexamens.

lees verder...

mentoren

Elke klas heeft een eigen mentor. Bij de mentor(en) van de klas kan de leerling terecht met vragen op allerlei gebied. Ook de indeling in een leerweg, de keuze van een sector of een profiel en de keuze van het vakkenpakket worden allereerst besproken met de eigen mentor(en).

lees verder...

onderwijzend personeel

De docenten zijn de vakmensen die goed onderwijs mogelijk maken.


lees verder...

ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel schept voorwaarden voor goed onderwijs en zorgt daarmee voor een veilige en heldere leeromgeving. Het ondersteunend personeel bestaat uit gespecialiseerde medewerkers. Daarnaast vervult een aantal docenten een ondersteunende taak.

lees verder...

decanen

De decanen willen je helpen om het 'worden wie je bent' toekomstgericht vorm te geven.

lees verder...

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad is de school in gesprek met ouders/verzorgers, leerlingen en leraren. Naast de medezeggenschapsraad voor de stichting is een vestigings-medezeggenschapsraad (vmr) op school actief.

lees verder...

leerlingraad

Leerlingen bespreken de ontwikkelingen binnen de school en organiseren schoolfeesten samen met de conrector.

lees verder...

klassenouders

Op onze school zijn de klassenouders een aanspreekpunt voor de mentor en andere ouders.

lees verder...