rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

De leerstof sluit aan bij de behoefte grenzen te verkennen en te verleggen

klas 7

Ontwikkelingsfase: Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De leerling benadert de wereld nog met een zekere onbevangenheid en verwondering. Daarnaast groeit de belangstelling voor feitenkennis en de nieuwsgierigheid naar de ‘echte’ wereld. De werkhouding is positief en vooral praktisch gericht. Stap voor stap ontwikkelt zich het abstracte denken, het gevoel voor oorzaak en gevolg. Het periodeonderwijs en de vaklessen bieden hierbij passende ontwikkelingsstof. Leerlingen in deze leeftijdsfase vragen om de (vertrouwde) autoriteit van de leraar.

Periode Geschiedenis: ontdekkingsreizen

Het kind van 12/13 jaar heeft de innerlijke behoefte grenzen te verkennen en te verleggen. De periode ontdekkingsreizen sluit daarop aan. Verhalen over onder anderen Vasco da Gama, Columbus en Magelhaen maken angsten en gevaren van leven op zee evenals de moed van mensen om hun horizon te verbreden, beleefbaar voor de leerling.

Periode Natuurkunde: mechanica, licht en geluid

De leerlingen maken kennis met een belangrijke natuurkracht: de zwaartekracht. Door proeven ervaren ze de werking van katrollen, takels, hefbomen en het hellend vlak. De leerling moet zelf een modelbrug bouwen en maakt zo kennis met de wereld van trek- en duwkrachten. Met de fenomenen licht en geluid (spiegelproeven, camera obscura, toonhoogte, frequentie, resonantie, Chladni-proeven) wordt de periode afgesloten.

Periode Nederlands: poëzie

De leerlingen maken op speelse manier kennis met de wereld van poëtische verbeelding. Verschillende dichtvormen worden behandeld en de leerlingen schrijven zelf ook veel gedichten. Ze lezen jeugdboeken waar ze boekverslagen van maken.

Periode Sterrenkunde

Deze periode wordt gegeven in de tijd van het jaar dat het ’s avonds vroeg donker wordt, zodat de kinderen thuis naar de sterren kunnen kijken en opdrachten kunnen maken. Ze raken vertrouwd met de sterrenhemel, zoals die te zien is vanuit het standpunt van de mens op aarde. Met het zoeken van de Poolster als beginpunt worden de circumpolaire sterren behandeld.
De leerling onderzoekt de baan van de sterren door de nacht en het jaar, de baan van de zon, de dierenriem, het zonnestelsel en de planeten.

Periode Wiskunde: vlakke meetkunde

De leerlingen ontdekken de schoonheid en de wetmatigheden van de vormenwereld. Ze leren exact te construeren met passer, liniaal en geodriehoek. De leerlingen onderzoeken de kenmerken van de driehoek, de vierhoek en de vijfhoek. De periode wordt afgesloten met de stelling van Pythagoras.

Vaklessen Euritmie

De leerlingen verkennen de basiselementen: maat, ritme en melodie en krijgen al bewegend gevoel voor muziek en bewegingsvormen. Ze oefenen de gebaren van het alfabet; elke taalklank heeft een eigen kwaliteit die je kunt uitdrukken door middel van een gebaar. De leerlingen krijgen al bewegend ook gevoel voor gedicht- en bewegingsvorm. De leerlingen gaan aan de slag met de geometrie van de sterren (vijfster, zevenster). Tijdens advent voeren ze met en voor elkaar in stilte een ritmische choreografie uit. Aan het einde van het schooljaar presenteert iedere leerling zich individueel aan de klasgenoten met de gebaren van het alfabet en eventueel de gebaren van de toonladder in C-majeur.

Vaklessen houtbewerken

In aansluiting op de periode mechanica ontwerpen de leerlingen een beweegbaar stuk speelgoed. Ze ontdekken wat er mogelijk is en leren de basistechnieken van het houtbewerken toepassen.

Vaklessen Lichamelijke Opvoeding

Het hele leerjaar heeft een kennismakend en inventariserend karakter. In de loop van het jaar krijgt de leerkracht zicht op de mogelijkheden van elke leerling. De leerlingen ervaren wat de verschillen zijn tussen sport en spel en leren de basisregels daarvan. In de lessen wordt het doorzettingsvermogen en het vermogen tot samenwerken ontwikkeld.

Vaklessen Tekenen en Schilderen

Bij het vak tekenen en schilderen staan scheppingsvreugde en fantasie centraal. De lesopdrachten bieden ruimte voor eigen inbreng. Van belang is dat de leerling zijn werk ziet lukken en dat anderen zijn werk ook waarderen. Er wordt geëxperimenteerd met diverse technieken en vormtekenen.

Vaklessen Toneel

Het accent ligt op ‘verbeelden’ en improviseren. Plezier in het leren kennen van de eigen mogelijkheden en die van de ander staan centraal. De leerlingen gaan de theatrale werkelijkheid verkennen aan de hand van sprookjesverhalen, mythen en sagen, dagelijkse gebeurtenissen en bestaande verhalen. De rol ontstaat spelenderwijs door improvisaties, vrij en stil spel en vanuit de eigen fantasie.

Werkweek Boerderij

Aan het eind van het schooljaar is er een werkweek op een biologisch-dynamische boerderij. Dat is een bedrijf met land- en/of tuinbouw en veeteelt. De biologisch-dynamische landbouw houdt voor en tijdens het verbouwen van de gewassen in alle opzichten rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos. In deze werkweek gaan de kinderen aan de slag op de plek waar hun eten vandaan komt. De leerlingen krijgen inzicht in het boerenwerk en de levensprocessen die ons voedsel voortbrengen.