rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

denken,
voelen en
willen

Onderwijs

De vrijeschoolpedagogiek doet beroep op de kunstzinnige, intellectuele en sociale vermogens van de leerling. Met andere woorden: de ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht).

Doorlopende leerlijn

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek vormen basis- en middelbaar onderwijs één ontwikkelingsweg; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het vrijeschool basisonderwijs beslaat de kleuterklas tot en met klas 6; de middenbouw (twee brugklasjaren) bestaat uit klas 7 en klas 8 en de bovenbouw bestaat uit klas 9, 10, 11 en 12.
Diagram leerlijnen

Eindgetuigschrift

Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerling wordt het eindgetuigschrift van de vrijeschool uitgereikt. Dit getuigschrift bevat het officiële vrijeschool-einddocument, het behaalde examen met de cijferlijst en een karakterschets van de leerling. De karakterschets is gemaakt door een van de docenten.

Eindpresentatie en eindwerkstuk

In de 12e klas houden de leerlingen een eindpresentatie. Deze presentatie is een belangrijk onderdeel van de afsluiting van de vrijeschoolloopbaan. Iedere leerling kiest een eigen onderwerp; dat kan iets zijn wat de leerling zelf beleefd heeft, iets wat er in zijn/haar omgeving aan de hand is geweest of iets uit een bepaald vakgebied. Deze presentaties zijn een jaarlijks evenement. Het is een feestelijke bijeenkomst, toegankelijk voor ouders, vrienden, familie en oud-leerlingen en docenten.

Getuigschrift/rapporten

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in Magister (digitaal leerling-volgsysteem). Deze vorderingen worden drie keer per jaar uitgeprint en mee naar huis gegeven. Er is ook aandacht voor het reflecteren op de individuele leerling. In het rapport schrijven de docenten over hoe zij de leerling ervaren hebben, wat er goed ging in de les en waar nog aan gewerkt kan worden. Bij het laatste rapport voegt de mentor een beeld toe. Dat kan een gedicht zijn, een verhaaltje of een klassenbeeld. Dit beeld zegt iets over hoe de mentor de leerling en/of de klas ervaren heeft. De leerling bewaart de getuigschriften/rapporten thuis in de rapportmap.

Huiswerk

De periodelessen worden afgesloten met het inleveren van het periodeschrift en het maken van een toets of een eindwerkstuk. Daarnaast zijn er verschillende werkvormen en opdrachten voor de leerlingen. Bijvoorbeeld een schriftelijk verslag, een mondelinge presentatie, oefenen met technische sommen, een boekverslag, een schrijfopdracht, etc. Bij de vreemde talen toetsen de leerkrachten elke week nieuw vocabulaire. Ook leren de leerlingen een planning maken. De leerlingen werken zowel in de les als thuis aan de opdrachten.

Jaarfeesten

De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de vrijeschoolpedagogie. Bewustzijn voor de tijd van het jaar is bevorderlijk voor het innerlijk leven. Zo staat de mens in de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd. In de lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in de natuur, maar ook in ons eigen zielenleven. De jaarfeesten worden in alle leerjaren gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Bijvoorbeeld de Michaëlsviering, advent, de kerstspelen, Sint Jansviering, etc.

Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages hebben een vaste plek in het leerplan. Door de stages maakt de leerling kennis met het nemen van verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk belang. Het geeft een bredere kijk op de samenleving en stimuleert de ondernemerszin. In klas 9 lopen de leerlingen een winkelstage en in klas 10 een stage bij een sociale instelling. Tijdens hun stages schrijven de leerlingen een stageverslag met dagverslagen, uitwerkingen van opdrachten en de beantwoording van een eerder opgestelde onderzoeksvraag.

Mentorklas

De mentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders.

Periodeonderwijs

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek werken we met periodeonderwijs. Periodeonderwijs geeft de leerling de kans zich werkelijk te verbinden met een thema door de verdiepende aanpak. Iedere periode duurt meestal drie weken en in de periodeles staat één vak centraal, waarbij het denken, het voelen en de wil zo veel mogelijk aangesproken worden. Zo wordt de leer- en ontwikkelingsstof eigen gemaakt. Iedere dag verwerkt de leerling de les in het periodeschrift. Aan het eind van een periode is er een toets of afsluitende opdracht.

Schoolproject Stichting Alowonou – Togo (West-Afrika)

De school ondersteunt het project Alowonou van collega Honoré Amegnekou, docent Frans. Het project betreft het stichten en verder uitbouwen van een vakschool. Zijn passie hiervoor ontstond al op 17-jarige leeftijd. Dzogbekopé en Agbadomé zijn dorpjes in Togo, ongeveer 50 kilometer verwijderd van de hoofdstad Lomé. Veel jongeren in deze dorpen leven in een uitzichtloze situatie. Hun ouders kunnen geen of onvoldoende schoolgeld betalen. Zonder scholing hebben deze kinderen geen toekomstperspectief, maar ze willen graag leren en werken.

Stichting Alowonou wil een vakschool bouwen waar deze jongeren opleidingen als houtbewerker, meubelmaker, kapper, monteur, mandenvlechter en kledingmaker kunnen krijgen. De leerlingen hebben via een sponsorloop geld opgehaald voor dit project. Kijk op stichtingalowonou.nl

Tuinbouw

In klas 7 van de Ambachtelijke Stroom wordt een periode van 3 weken ingericht voor tuinbouw. Leerlingen ontwikkelen hun plantenkennis en maken een begin met tuinieren. Leerlingen beleven het cyclische proces van zaaien, groeien, bloeien en oogsten. Ze zaaien bloemen en groenten, stoppen bollen in de grond en bewerken de aarde. Jonge planten grootbrengen, vereist veel zorg. Er ontstaat eerbied voor het plantenrijk en over de verbondenheid van alle leven.

Vondelrevue

De Vondelrevue is een jaarlijks open podium in de Rotterdamse Schouwburg. Leerlingen brengen daar met verve hun eigen acts op de planken. Het is een wervelende revue, georganiseerd en gepresenteerd door leerlingen van klas 11 die het kunstvak toneel hebben gekozen.

 

schoolgids

De meeste informatie over de school staat in de schoolgids. Dat geeft u inzicht in de opbouw van de lesprogramma’s en de organisatie van de school. Ook kunt u lezen waar u terecht kunt bij vragen. Hieronder vindt u alle informatie bij elkaar in de schoolgids.

lees verder...

brugklas

Vanuit de opbouw van het leerplan worden de eerste twee leerjaren de middenbouw genoemd. Deze twee leerjaren (klas 7 en 8) nemen een middenpositie in tussen de basisschool en de middelbare school. Er is zodoende een tweejarige brugklas.

lees verder...

leerwegen

Voor een harmonieuze en veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen zijn, naast de bekende 'leervakken' de kunstzinnige en ambachtelijke vakken onontbeerlijk.

lees verder...

leerplan

Binnen de Vereniging van vrijescholen en in het Platform VO is in 2006 met alle schoolleiders besloten om project 2010 te starten. Het doel van project 2010 was dat iedere school VO een project zou starten welke een kwaliteitsverbetering in het eigen vrijeschoolonderwijs moest opleveren.

lees verder...

profielwerkstuk

In de 11e klas maken de leerlingen hun profielwerkstuk, een belangrijk examenonderdeel.

lees verder...