rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteuningsteam

Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Na overleg in het team wordt, indien nodig samen, een ontwikkelingsplan opgesteld om de leerling te helpen bij een goede voortgang in de school. Bovendien is er een dyslexiecoach actief in de school en enkele dagen per week is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Hij of zij voert gesprekken met de leerling als de problemen van de leerling te maken hebben met de thuissituatie.

De leerlingen die bij aanname het voordeel van de twijfel kregen, worden door de mentor nauwlettend gevolgd, zodat er aan het eind van klas 8 een duidelijk advies gegeven kan worden betreffende voortgang op het Rudolf Steiner College of een eventuele overstap naar passender onderwijs.

Het ondersteuningsteam bestaat uit:
Ondersteuningscoördinator, mevrouw van Asch hva@vszh.nl
Orthopedagoog
Begeleider passend onderwijs
Schoolmaatschappelijk werker
Remedial teacher
Leerlingbegeleiders
Specialist hoogbegaafdheid
Dyscalculiecoach
Dyslexiecoach

Vanuit externe instanties:
Leerplichtambtenaar
Jeugdverpleegkundige

Aanmelden ondersteuningsteam

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het ondersteuningsteam, volgt een traject op maat. Dat betekent dat er naar de specifieke vraag gekeken wordt en zo nodig en wanneer mogelijk ondersteuning daarop wordt ingezet. Vanaf de aanmelding wordt de leerling om de zes weken besproken in het intern ondersteuningsoverleg (ondersteuningsteam en teamleider) en/of het extern ondersteuningsoverleg (CJG, Leerplicht, ondersteuningsteam en leerlingzaken). Tijdens het traject worden de ouders op de hoogte gehouden. De beëindiging van het traject gebeurt in onderling overleg.