rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

brugklas

Vanuit de opbouw van het leerplan worden de eerste twee leerjaren de middenbouw genoemd. Deze twee leerjaren (klas 7 en 8) nemen een middenpositie in tussen de basisschool en de middelbare school. Er is zodoende een tweejarige brugklas.

Huiswerk

Huiswerk maken is een leerproces voor de leerling: ben je goed op de hoogte, schrijf je het goed op, kun je het werk overzien en plannen? Hiermee leert de leerling om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkelingsproces; het ontwikkelen van zelfkennis en zelfreflectie wordt gestimuleerd. Uiteraard krijgt de leerling de tijd om deze vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat onder andere om goed noteren, plannen, vooruitdenken en structureren van werk. Voor ouders en school ligt hier een rol ‘langs de zijlijn’ met hulp, tips, stimulans, feedback en coaching. De gemiddelde huiswerklast per dag voor de periodelessen is ongeveer 30 minuten. Voor de vaklessen geldt ongeveer 15 minuten huiswerktijd per les.

Voor sommige leerlingen is huiswerkbegeleiding gewenst. Klik hier voor meer informatie.

Indeling leerwegen

Aan het eind van klas 8 wordt de leerling ingedeeld in een leerweg (vwo, havo of vmbo-tl). In klas 9 starten de leerlingen in een nieuwe mentorklas. Na het kerstrapport in klas 8 krijgen de leerlingen een eerste voorlopig advies over één van de drie leerwegen. Het voortgangsadvies wordt rond de voorjaarsvakantie gegeven. De beslissing tot de indeling wordt gebaseerd op resultaten en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Mentorklas

Vanaf de eerste schooldag tot aan het einde van de brugklasperiode blijft in principe dezelfde mentor aan de klas verbonden. De mentor verzorgt een groot deel van de lessen waardoor de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs goed verloopt en hij of zij de kinderen goed leert kennen. De vreemde talen en wiskunde worden in principe gegeven door vakleerkrachten. Het lerarenteam werkt intensief samen om de leerlingen goed te begeleiden.

Overgang naar klas 7

De school werkt aan een zo goed mogelijke overgang. Bij instroom in klas 7 wordt de leerling ingedeeld in één van de twee niveauklassen: vmbo-tl/havo of klas havo/vwo. De hele middenbouwtijd zitten de leerlingen in hun eigen stamgroep. Hierdoor kunnen de leerlingen al op eigen niveau werken, maar krijgen zo ook de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Binnen de niveauklassen wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling. De leerstof wordt in de loop van de middenbouw steeds meer gedifferentieerd aangeboden, zodat de leerling meer op eigen niveau kan werken. De leerlingen krijgen de tijd en worden goed begeleid op hun weg naar de bovenbouw. Voor een goede sociale ontwikkeling is het belangrijk dat leerlingen met verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Daardoor ontstaat er waardering en respect voor de verschillen tussen de leerlingen en leren de leerlingen elkaar te helpen in de lessen en daar buiten.

Taal en rekenen

Zowel in klas 7 als klas 8 is extra tijd in het leerplan opgenomen om de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen te vergroten en te verdiepen. Alle leerlingen werken onder begeleiding en op eigen niveau en tempo. Leerlingen die op de basisschool achterstand hebben opgelopen kunnen extra ondersteuning krijgen. Regelmatig vindt toetsing plaats zodat niet alleen de leraar, maar ook de leerling zelf weet waar hij/zij staat met de taal- en rekenvaardigheid.