vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

leerlingenraad

Voor de leerlingenraad kiest elke klas een vertegenwoordiger. Samen vormen deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad.

(tekst in bewerking)

De leerlingenraad kiest een voorzitter en een vicevoorzitter. Een gekozen deel van de leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de leerkracht die namens de school het contact onderhoudt met de leerlingenraad. Tijdens dit contact komen belangrijke besluiten en beleidswijzigingen aan de orde, zoals het schoolregelement, beleid werkweken, uitjes en examenontwikkelingen. Sommige besluiten worden vooraf ter advisering aan de leerlingenraad voorgelegd. Hiernaast hebben de voorzitter en vicevoorzitter zitting in de medezeggenschapsraad en het klassenouderoverleg. De leerlingenraad organiseert de schoolfeesten. Van de leden wordt verwacht, dat zij regelmatig hun achterban raadplegen over de zaken die in de leerlingenraad worden besproken.