rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

De school beschikt
over een zorgteam
met professionele
hulpverleners

begeleiding en zorg

Begeleiding door de decanen

De school heeft twee decanen, één voor vmbo-tl, één voor havo en vwo. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht voor individuele gesprekken over studiekeuze en vervolgopleiding. De decanen verzorgen in dit kader ook lessen studiekeuze en beroepsoriëntatie.

Voor direct contact met een decaan, klik hieronder:
Decanen

Begeleiding door mentoren

De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en de ouders/verzorgers van een klas. Hun begeleiding is gericht op alle ontwikkelingsvragen en het welzijn van de individuele leerling en de studievoortgang. Ook begeleiden de mentoren het groepsproces van de klas. Bij problematische situaties geven de mentoren extra aandacht en begeleiding. Zo nodig schakelen zij het zorgteam in.

Voor direct contact met een mentor klik hieronder:
Mentoren

Begeleiding door persoonlijke mentor

Bij het maken van het sector- of profielwerkstuk in de klassen 10 en 11 en het eindwerkstuk in klas 12 wordt elke leerling begeleid door een persoonlijke mentor.

Begeleiding door de teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerlingen. De school heeft vijf teamleiders: voor klas 7 en 8, voor klas 9 en 10 havo/vwo, voor klas 9 en 10 vmbo-tl, voor klas 11 en 12 en voor de Ambachtelijke Stroom. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de aannames, de indeling in leerwegen, de keuzes van het vakkenpakket en het programma van toetsing en afsluiting.

Voor direct contact met een teamleider klik hieronder:
Teamleiders

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. U kan er ook terecht voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen en artsen zorgen er samen met de ouders/verzorgers voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Zie cjgrijnmond.nl of bel de Opvoedlijn 010 - 2010110. De jeugdverpleegkundige van het Rudolf Steiner College is te bereiken via:

CJG Kralingen Crooswijk
Crooswijksestraat 115,
3034 AG Rotterdam
010 - 44 44 608

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, krijgen een dyslexiepasje. Dit geeft hen recht op compenserende en ondersteunende faciliteiten. Er is in de school een dyslexiecoach actief. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie gelieerde problemen. Bovenstaande geldt ook voor dyscalculie. De dyslexiecoach is mevrouw Van Rikxoort (rri@vszh.nl)

Aanvragen faciliteiten dyslexie

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

De school biedt beperkte ruimte aan leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte hebben. Voor deze leerlingen wordt in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Dit plan wordt 2 maal per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Tijdens de school-loopbaan wordt de leerling ondersteund door een leerlingbegeleider. Voorwaarden om te worden aangenomen zijn dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is en dat er geen sprake is van gedragsproblematiek. In de aannameprocedure bespreken wij met ouders of verzorgers en leerling of een samenwerking voldoende perspectieven biedt. Om in aanmerking te komen voor dispenserende en compenserende maatregelen is een DSM-classificatie nodig.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij zijn als school verplicht om melding te maken van vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en verwaarlozing. Wij handelen zoals beschreven staat in de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zie rotterdam.nl/werken-leren/meldcode

Passend Onderwijs

Op 1 juli 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Dit betekent dat de school samen met de ouders op zoek gaat naar de beste ondersteuning voor de leerlingen. De meeste leerlingen zullen voldoende hebben aan de basisondersteuning die de school biedt. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er binnen bepaalde grenzen een aangepast traject. Wat binnen de mogelijkheden van de school ligt, is terug te vinden in het school-ondersteuningsprofiel. De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers-VO. Zie koersvo.nl

Pedagogische vergadering

In de wekelijkse pedagogische vergadering komen alle docenten, mentoren, teamleiders en decanen samen. In deze vergadering is de leerling- of klasbespreking een belangrijk onderdeel. De docenten maken afspraken om de beoogde ontwikkeling van deze leerling of klas te realiseren.

Pestprotocol

De school streeft naar een klimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen. Daarom hanteren wij een pestprotocol. Daarin staan onder andere de definities van begrippen rondom pesten en de preventieve en curatieve maatregelen die de school neemt om het schoolklimaat in de gaten te houden. Bij zichtbaar pestgedrag of bij vermoeden/melding van pesten, hanteren we een bepaalde aanpak. Dit stappenplan kunt u terugvinden in het pestprotocol. De pestcoördinator
is mevrouw van Huijgevoort (lhu@vszh.nl).

Remedial teaching

Remedial teaching houdt in dat een leerling persoonlijke hulp bij het leren kan krijgen. Hiervoor komen leerlingen in aanmerking die ernstige achterstanden of (leer)problemen hebben op het gebied van taal en/of rekenen. Dit betreft bijvoorbeeld leerlingen met leerwegondersteuning (lwo). Dyslectische leerlingen kunnen ook RT-begeleiding krijgen afhankelijk van hun onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van school.

RT vindt zoveel mogelijk plaats tijdens lestijd (bij voorkeur niet tijdens de periodelessen). Meestal eenmaal per week in overleg met de docent. Er wordt individueel, in tweetallen of in een klein groepje gewerkt. Per leerling wordt een plan van aanpak gemaakt. Digitaal wordt bijgehouden waaraan de betreffende leerling werkt. Vorderingen worden zoveel mogelijk per onderdeel zichtbaar gemaakt. Mentoren kunnen bij de zorgcoördinator leerlingen voor RT aanmelden. De zorgcoördinator beoordeelt de aanmelding en bekijkt in overleg met de remedial teacher wat de mogelijkheden zijn.

SISA

De school is aangesloten op SISA. Dit is een afkorting van Stadsregionaal Instrument voor Sluitende Aanpak, een signaleringssysteem waarmee de ondersteuning van een jongere die problemen ondervindt tijdens het opgroeien wordt gebundeld. Als er een signaal door school wordt afgegeven, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Verslavingsvoorlichting

Wij hebben een samenwerkingsverband met Youz. Hun afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ houdt zich bezig met de preventieve kant van het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen. In die hoedanigheid biedt Youz voorlichting en ondersteuning bij het implementeren van onder andere het onderwijsprogramma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’.

Verzuimbeleid

De school werkt aan het voorkomen van afwezigheid en te laat komen van leerlingen. De afdeling Leerlingzaken is verantwoordelijk voor de handhaving van het verzuimbeleid. Ouders hebben via het programma ‘Magister’ inzage in de aanwezigheid van hun kind. In elke les wordt aanwezigheid geregistreerd. Ouders kunnen vóór 9.00 uur hun kind absent melden. Als een kind ’s morgens niet aanwezig is zonder afmelding van de ouders dan belt school naar huis. Bij ongeoorloofde afwezigheid of geen verklaring van ouders krijgt de leerling een terugkommaatregel en krijgen de ouders een brief. Bij herhaling neemt de school contact op met de ouders en kunnen disciplinaire maatregelen volgen. Bij zestien uur ongeoorloofde afwezigheid binnen vier weken volgt bovendien een melding aan Leerplicht, waarvan de ouders op de hoogte worden gesteld. Bij te laat komen volgen we de ‘3-6-9-12-regeling’. Dat houdt in: brieven naar de ouders, waarschuwing, maatregelen en bij 12 keer een melding aan Leerplicht.

De school doet een melding aan Leerplicht en aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), als een leerling door ziekte vaak, regelmatig terugkerend of gedurende een langere tijd afwezig is of als er sprake is van twijfelachtig ziekteverzuim. CJG neemt contact op met ouders en leerling om mogelijke problemen op te lossen.

Zorgteam

De school beschikt over een zorgteam met professionele hulpverleners. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het zorgteam. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Na overleg in het team wordt, indien nodig samen, een ontwikkelingsplan opgesteld om de leerling te helpen bij een goede voortgang in de school. Bovendien zijn een pedagoog en een dyslexiecoach actief in de school. Enkele dagen per week is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Hij of zij voert gesprekken met de leerling als de problemen van de leerling te maken hebben met de thuissituatie.

De leerlingen die bij aanname het voordeel van de twijfel kregen, worden door de mentor nauwlettend gevolgd, zodat er aan het eind van klas 8 een duidelijk advies gegeven kan worden betreffende voortgang op het Rudolf Steiner College of een eventuele overstap naar passender onderwijs.

Het zorgteam bestaat namens school uit:
Zorgcoördinator, mevrouw van Asch hva@vszh.nl
Orthopedagoog, medewerker Accent (via hva@vszh.nl)
Begeleider passend onderwijs
Schoolmaatschappelijk werker, medewerker Flexus (alexanderkotzian@enver.nl of jannessouisa@enver.nl)

Vanuit externe instanties:
Leerplicht ambtenaar
Jeugdverpleegkundige

 

zorgteam

De school beschikt over een zorgteam met professionele hulpverleners. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het zorgteam.

lees verder...

huiswerkbegeleiding

After's Cool geeft huiswerkbegeleiding op het Rudolf Steiner College. After's Cool is in 1999 opgericht en richt zich op huiswerk-­ en studiebegeleiding. Tijdens de dagelijkse huiswerkbegeleiding begeleiden we, in een plezierige en informele omgeving, leerlingen bij het maken van huiswerk door inhoudelijke hulp, overhoren, plannen en het leren leren van de stof.

lees verder...

pestprotocol

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig wetenen waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan

lees verder...